Schönster Bobtail 2013

Bobby 1. Platz Bobby 2. Platz Bobby 3. Platz